Agenda 21 - Diputació d'Alacant

Diputació d'Alacant

Presentació Ecoescoles

L'Àrea de Medi ambient de la Diputació Provincial d'Alacant, que ja en el 2005 havia emprès el suport a les polítiques de desenvolupament sostenible amb la creació de Alacant Natura Xarxa Provincial d'Agenda 21, ha volgut donar completa resposta al que la nostra societat actual demanda, i és la conscienciació i educació en els valors inherents al desenvolupament sostenible de la població escolar.

L'objecte final d'aquesta iniciativa és permetre l'engegada d'una experiència similar a les Agendes 21 Locals en els centres educatius, promovent amb això la implantació en el centre escolar d'un procés participatiu d'anàlisi de la seva realitat propera i de recerca de solucions assumint compromisos concrets d'acció.

El Manual per al Desenvolupament d'Ecoescoles en la província d'Alacant.


Aquest Manual, que poden descarregar en la secció de Documentació, consta de la publicació pròpiament aquesta i un conjunt de Fitxes de Treball; i constituïx una proposta que serveixca d'orientació i facilite als educadors l'engegada del projecte, facilitant-los la preparació, desenvolupament i avaluació del mateix. Per a això, en primer lloc es desenvolupen les fases que consta el procés d'engegada de l'Ecoescola i els aspectes metodològics clau per al seu impuls. Així mateix, el material de suport format per les Fitxes de Diagnòstic, les Fitxes de Conclusions i les Fitxes del Pla d'Acció, fitxes específiques per a cada tema tractat, s'han dissenyat per a ser emplenades per l'alumnat amb ajuda dels professors, unes vegades de forma individual i altres en grup. Tenen diferents nivells de dificultat, segons estiguen destinades als cicles d'Educació Infantil, Prevaldria, Secundària i Batxillerat.

Els temes de les fitxes són: Aigua, Residus, Energia i Transport, Convivència i Infraestructures, i Entorn natural.

La Xarxa d'Ecoescuelas de la Província d'Alacant.


En un projecte com aquest, no és tan sols important treballar des d'una perspectiva multidisciplinar (no hem d'oblidar que l'educació ambiental abasta totes les àrees del coneixement i pot estar present en totes les àrees educatives que s'imparteixen en el centre), sinó també ho és el compartir experiències entre diferents centres educatius. Per a això, la Diputació d'Alacant ha creat la Xarxa d'Ecoescuelas de la Província d'Alacant, i per a facilitar aquesta comunicació ha constituït un Fòrum virtual que té la seva seu en aquesta mateixa web. Animem, per tant, als diferents centres educatius que hagin iniciat el seu projecte d'ecoescola a compartir les seves experiències amb uns altres que, o bé es troben en la seva mateixa situació o bé vagen a iniciar el camí de les Ecoescoles.

©Exma. Diputació d'Alacant | redagenda21@dip-alicante.es | nota legal