Agenda 21 - Diputació d'Alacant

Diputació d'Alacant

Nota Legal

Clàusula d'exempció de responsabilitat


El contingut del present Portal pretén fomentar l'accés del públic a la informació relativa a les iniciatives generals de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant. El nostre objectiu consisteix a vetllar per l'actualitat i exactitud d'aquesta informació, tractant de corregir els errors que ens siguen comunicats.

En qualsevol cas, l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant no assumirà responsabilitat alguna en relació amb el material inclòs en aquestes pàgines. En concret, la informació continguda:

  • S'entendrà únicament com informació de caràcter general que no aborda circumstàncies específiques;
  • No ha d'entendre's necessàriament com informació exhaustiva, completa, exacta o actualitzada;
  • Podrà contenir enllaços a pàgines externes sobre les quals els serveis de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant no tenen control algun i respecte de les quals declinen tota responsabilitat;

No pot garantir-se que un document disponible en el present Portal reprodueixi exactament un text adoptat oficialment. Del que s'ha dit es deduïx que únicament es consideren autèntics els textos legals de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant publicats en les edicions impreses del Butlletí Oficial de la Província i resta d'impresos de caràcter oficial.

És el nostre objectiu el minimitzar els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic. En qualsevol cas, algunes dades o informacions continguts en les nostres pàgines poden haver estat creats o estructurats no exempts d'errors, pel que no podem garantir que el nostre servei quedi interromput per tals problemes. L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant no assumeix responsabilitat alguna respecte d'aquests problemes, que puguin resultar de la consulta de les presents pàgines o d'aquelles altres externes objecte de reexpedició.

La present clàusula d'exempció de responsabilitat no té per objecte limitar la responsabilitat de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant de forma contrària al disposat per les normatives aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en els quals, en virtut d'aquestes normatives, no puga excloure's.

©Exma. Diputació d'Alacant | redagenda21@dip-alicante.es | nota legal