Agenda 21 - Diputació d'Alacant

Diputació d'Alacant

Fases de l'Agenda 21

Aplicació d'una Agenda 21 local

No existeix una Agenda 21 local igual a una altra, ja que, a pesar que és convenient seguir una estructura bàsica en la seva implantació i desenvolupament, es tracta d'un projecte propi de cada municipi, adaptat a les seves característiques i als seus ciutadans. No obstant això, sí que ha de ser comú a totes elles la transversalitat (una Agenda 21 no només ha d'ocupar-se de temes ambientals, sinó també dels aspectes socials i econòmics de la vida d'un municipi) i la participació de tots els sectors de la societat local.

Fase de diagnòstic soci-ambiental

El diagnòstic soci-ambiental del municipi és el mecanisme que serveix com inici del procés d'implantació de l'Agenda 21 local, ja que proporciona els elements de coneixement perquè els Ajuntaments desenvolupen de forma programada una política local que integre els principis del desenvolupament sostenible mitjançant planificació i assumpció de compromisos reals. El diagnòstic consta de dues fases que es complementen:

Diagnòstic tècnic: Eina que, basant-se en l'anàlisi de variables quantificables, pretén oferir una primera panoràmica sobre l'estat soci-ambiental del municipi. El seu objecte és, per tant, la identificació dels impactes soci-ambientals del municipi i definir la situació real de partida.

El seu abast és:

  • FÍSIC: Abasta la totalitat del territori municipal, preveient que algunes infraestructures ambientals poden presentar un caràcter supramunicipal.
  • SOCIOECONÒMIC: Abasta la implicació, directa i/o indirecta d'administracions, agents econòmics, socials i ambientals interns i externs al municipi, els quals puguen intervenir en el procés.

Diagnòstic de percepció ciutadana: Completa el diagnòstic tècnic i el seu inici no requereix necessàriament de la conclusió definitiva de l'anterior. El seu objecte és el de recollir la percepció dels membres de la Corporació Local i de la població sobre el seu municipi i dels problemes que reconeixen en el mateix.

Procés de participació ciutadana

Paral·lelament a la realització del diagnòstic, ha de posar-se en marxa el procés de participació ciutadana. És necessari implicar a tots els col·lectius, ciutadans, autoritats locals, ONG's, grups polítics, sindicals, empresarials i professionals del municipi, conscienciant-los sobre la necessitat de la seva participació en aquest projecte de tots. Les seves aportacions al llarg de tot el procés d'implantació de l'agenda 21 local permetran anar adaptant el mètode de treball a les característiques pròpies del municipi i dels seus habitants.

Una de les formes més habituals d'habilitar aquesta participació ciutadana és la creació d'un FÒRUM CIUTADÀ que s'establix com òrgan de participació dels habitants del municipi en la implantació i desenvolupament de l'Agenda 21 local, així com fòrum per al diàleg entre aquests i l'administració local.

El FÒRUM CIUTADÀ té com objectiu, facilitar i estimular la participació de tots els sectors de la població, receptors finals de totes les polítiques i iniciatives municipals.

Fase de priorització d'objectius i elaboració de plans d'acció

El disseny d'una estratègia de sostenibilitat és la meta de l'agenda 21 local.

El diagnòstic permet situar el punt de partida per a establir una sèrie d'objectius a portar a terme a través de "una planificació sistemàtica de l'actuació per a passar de l'anàlisi a l'acció" (punt 6 del Pla d'actuació de Lisboa: de la Carta a l'acció).).

D'aquesta forma, el següent pas serà la redacció participada i consensuada del Pla d'Acció Local, document que definirà les línies estratègiques a seguir, els programes i accions a curt i llarg termini que servirà com eina de treball a la Corporació municipal per a complir els objectius marcats. Aquests objectius hauran de prioritzar-se (amb el major consens social) amb vista a la seva importància o a altres circumstàncies (urgència o possibilitat d'ajornament, recursos econòmics i humans disponibles per a portar-lo a terme en un determinat moment, etc.).

El pla d'acció s'establix a partir de les conclusions i recomanacions plantejades en el diagnòstic i constitueix l'eina que permet executar d'una forma coherent i realista les actuacions destinades a aconseguir els objectius marcats. Per a això incorpora els aspectes d'estratègies, programes i projectes.

Fase de desenvolupament, seguiment i valoració

Per a poder avaluar l'encert de les actuacions que s'emprenguen, s'establix un sistema de mesura i avaluació estandarditzat i coherent amb les mateixes, creant un sistema d'indicadors de sostenibilitat.

El sistema d'indicadors possibilita el seguiment, l'avaluació i la revisió dels plans d'acció local i permet determinar si el desenvolupament de l'actuació està complint el seu objectiu.

Ejemplo de seguimiento y valoración

Gràfic: Exemple de seguiment i valoració
(prem sobre la foto per a ampliar-la)

©Exma. Diputació d'Alacant | redagenda21@dip-alicante.es | nota legal